Public procurement
12.12
2016
DELIVERY, ASSEMBLY AND FULL COMMISSIONING OF THE SYSTEM FOR VISUALIZATION AND DOCUMENTATION OF THE GELS, IN ACCORDANCE WITH THE FREEZING CONDITIONS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS.

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia, którego wartość przekracza kwotę 50 000 PLN

Nr sprawy: VDOS/III/52/16 Informacje o ogłoszeniu

Tytuł: Dostawa, montaż i pełne uruchomienie systemu do wizualizacji i dokumentacji żeli, zgodnie z warunkami zamówienia i specyfikacją techniczną

Termin składania ofert 16.12.2016 Nazwa Helix Immuno-Oncology Sp. z o.o.

Miejsce i sposób składania ofert

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca składa Ofertę zgodnie z wymaganiami treści Zapytania ofertowego. Oferta powinna być sporządzona w maszynopisie, jako wydruk komputerowy lub ręcznie czytelnym pismem i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla organizacji firmy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności, oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa lub kopię stosownego pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wszelkie dokumenty złożone wraz z ofertą w innym języku niż język polski, za wyjątkiem załącznika nr 7 do Formularza ofertowego, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku dokumentów dodatkowych, zaświadczeń, specyfikacji itp. dopuszcza się również język angielski. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale złączone. Jeżeli jakikolwiek dokument załączony jest w postaci kopii Wykonawca zobowiązany jest: na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację „za zgodność z oryginałem” opatrzoną imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. Wszelkie poprawki i skreślenia tekstu należy dokonywać w ten sposób, by treść poprawki i poprzednich zapisów była czytelna. Każda z poprawek i skreśleń powinna być opatrzona podpisem Wykonawcy, w przeciwnym razie nie będzie uwzględniona. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć: • osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, kuriera, poczty itp., w kopercie, na wskazany adres, z zastrzeżeniem, że, z uwagi na ograniczenia techniczne panujące w budynku: o oferta musi wpłynąć w dzień roboczy w godzinach 9-15, aby mogła być skutecznie doręczona; o kurierów uprasza się o telefoniczne uprzedzanie o dostawie: nr 601 094 900. oraz/lub • w wersji elektronicznej w postaci skanu oryginału oferty wraz z załącznikami (w przypadku tej opcji będzie wymagane uzupełnienie dokumentów w wersji oryginalnej do ewentualnego podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia). Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: Helix Immuno-Oncology Sp. z o.o., Centrum Nowych Technologii CeNT I, Banacha 2c, 02-097 Warszawa IV piętro, Sekretariat CeNT I Nr sprawy: VDOS47/III/52/16 Wymaga się, aby oferta posiadała spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty na której dany dokument się znajduje oraz liczbę wszystkich stron oferty (według wzoru zamieszczonego w Formularzu ofertowym). Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę, a w szczególności wypełnić wszystkie załączniki bez wyjątku, bez dokonywania w nich zmian zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Przedstawienie propozycji rozwiązań częściowych, alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: katarzyna.poplawska@helixpolska.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Katarzyna Popławska, katarzyna.poplawska@helixpolska.com

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i pełne uruchomienie systemu do wizualizacji i dokumentacji żeli w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00

 

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na dostarczeniu, montażu i pełnym uruchomieniu systemu do wizualizacji i dokumentacji żeli, składającego się z następujących elementów: aparatu do wizualizacji i dokumentacji żeli z tacami, termocyklera, aparatu do elektroforezy, transiluminatora, w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00

Przedmiot zamówienia:

Dostawa, montaż i pełne uruchomienie wyposażenia systemu do wizualizacji i dokumentacji żeli, zgodnie z warunkami niniejszego zamówienia i specyfikacją techniczną znajdującą się w pliku Specyfikacja techniczna VDOS47_III_52_16.xlsx

Kod CPV: 38000000-5

Nazwa kodu CPV: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

Dopuszcza się sukcesywną realizację dostaw, w miarę dostępności sprzętu, również we wcześniejszych terminach, uzgodnionych z Zamawiającym, jednak całość zamówienia musi być zrealizowana najpóźniej do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

Załączniki: Formularz ofertowy, Specyfikacja techniczna, Wzór umowy

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Oferent musi posiadać wymagane prawem uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia. Zamawiający oceni, czy Oferent spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza ofertowego.

Wiedza i doświadczenie: Oferent musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia, że Oferent posiada wiedzę i doświadczenie, do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, z których wynikać będzie, że wykonawca prawidłowo wykonał lub wykonuje co najmniej 3 usługi w zakresie przedmiotowym i finansowym zbliżonym do przedmiotu zamówienia, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, kwot realizacji i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Potencjał techniczny: Potencjał techniczny Oferent musi posiadać odpowiedni potencjał techniczny do realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy Oferent spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza ofertowego.

Zasoby ludzkie Oferent musi posiadać zasoby ludzkie niezbędne do realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy Oferent spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający oceni, czy Oferent spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza ofertowego.

Dodatkowe warunki: Wymagana jest dostawa całego wyposażenia.

Zamawiający nie dopuszcza ofert na dostawy częściowe. Dostawa na adres: Helix Immuno-Oncology Sp. z o.o., Centrum Nowych Technologii CeNT I, Banacha 2c, 02-097 Warszawa. Pomieszczenia laboratorium znajdują się na piątym piętrze, jest winda. Dla dostaw gabarytowych - transport bezpośrednio z garażu (poziom -1) windą, zjazd do garażu możliwy dla samochodów o wysokości maksymalnie 2,15m. Dla wyższych – konieczność uwzględnienia transportu z samochodu, po pochylni, do garażu i windy. Dostawy możliwe w dni robocze w godzinach 9-15, po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym. Zamawiający wymaga podpisania umowy wg. załączonego wzoru.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy: Stosownie wypełniony i podpisany Formularz ofertowy wraz z załącznikami według załączonego wzoru.

Zamówienia uzupełniające: Dopuszcza się realizację zamówień uzupełniających o łącznej wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji:

Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Oferenta , którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów ze 100 możliwych do uzyskania, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu. Kryteria: C - Cena – waga 80% (maksymalnie 80 punktów) liczona: C = (Cmin/C0) x 80, gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie, Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 – cena badanej oferty. P – Przeglądy i konserwacja – oferent zapewnia możliwość wykonania dodatkowej usługi serwisowej w postaci przeglądów i konserwacji wszystkich urządzeń, na życzenie Zamawiającego i za dodatkową opłatą, liczone: P = 10 jeżeli oferent zapewnia wyżej wymienioną możliwość, P = 0 jeżeli oferent nie zapewnia ww. możliwości. T – Telefoniczne wsparcie techniczne - oferent zapewnia telefoniczne wsparcie techniczne w przypadku awarii i /lub innych problemów z użytkowanym sprzętem w dni powszednie w godzinach 9.00-17.00, liczone: T = 10 jeżeli oferent zapewnia telefoniczne wsparcie techniczne w przypadku awarii i /lub innych problemów z użytkowanym sprzętem w dni powszednie w godzinach 9.00-17.00, T = 0 jeżeli oferent nie zapewnia ww. serwisu. Całkowita liczba punktów (X), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: X = C + P + T, gdzie: X – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, P – punkty uzyskane w kryterium „Przeglądy i konserwacja”, T – punkty uzyskane w kryterium „Telefoniczne wsparcie techniczne”. Wykluczenia: Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Zamawiający Helix Immuno-Oncology Sp. z o.o. Al. Solidarności 75/26 00-090 Warszawa NIP 5252547574 Nr telefonu: 022 554 3848, godz 10-15 Adres do korespondencji: Helix Immuno-Oncology Sp. z o.o. Centrum Nowych Technologii CeNT I Banacha 2c 02-097 Warszawa