Public procurement
18.07
2016
MARKET AWARENESS OF THE SUPPLY, ASSEMBLY AND COMMISSIONING OF LAMINAR CHAMBER II SAFETY CLASS ADAPTED TO WORK WITH CYTOSTATICS ACCORDING TO SPECIFICATIONS

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla zamówienia, którego wartość wynosi 20 000 – 50 000 PLN 
Rozeznanie rynku 

Nr sprawy: VDOS47/II/4/16 


Informacje o ogłoszeniu 

Tytuł 
Rozeznanie rynku w zakresie dostawy, montażu i pełnego uruchomienia komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa przystosowana do pracy z cytostatykami według specyfikacji. 
Termin składania ofert 
24.08.2016 

Nazwa 
Helix Polska Sp. z o.o. 

Miejsce i sposób składania ofert 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
Wykonawca składa Ofertę zgodnie z wymaganiami treści Zapytania ofertowego, na Formularzu ofertowym. 
Oferta powinna być sporządzona w maszynopisie, jako wydruk komputerowy lub ręcznie czytelnym pismem i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla organizacji firmy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności, oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa lub kopię stosownego pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 
Wszelkie dokumenty złożone wraz z ofertą w innym języku niż język polski, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku dokumentów dodatkowych, zaświadczeń, specyfikacji itp. Dopuszcza się również język angielski. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 
Wymaga się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. 
Jeżeli jakikolwiek dokument załączony jest w postaci kopii Wykonawca zobowiązany jest: na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację „za zgodność z oryginałem” opatrzoną imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. 
Wszelkie poprawki i skreślenia tekstu należy dokonywać w ten sposób, by treść poprawki i poprzednich zapisów była czytelna. Każda z poprawek i skreśleń powinna być opatrzona podpisem Wykonawcy, w przeciwnym razie nie będzie uwzględniona. 
Wymaga się, aby oferta posiadała spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty na której dany dokument się znajduje oraz liczbę wszystkich stron oferty (według wzoru zamieszczonego w Formularzu ofertowym). 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę, a w szczególności wypełnić wszystkie załączniki bez wyjątku, bez dokonywania w nich zmian zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
Przedstawienie propozycji rozwiązań częściowych, alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej, w postaci skanu kompletnej oferty przygotowanej zgodnie z wymaganiami. Oryginalna wersja oferty będzie wymagana do podpisania umowy na realizację zamówienia. 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: katarzyna.poplawska@helixpolska.com 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Katarzyna Popławska, katarzyna.poplawska@helixpolska.com 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem rozeznania rynku jest dostawa, montaż i pełne uruchomienie komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa przystosowana do pracy z cytostatykami według specyfikacji, w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00 

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa, montaż i pełne uruchomienie komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa przystosowana do pracy z cytostatykami zgodnie z warunkami niniejszego zamówienia i specyfikacją techniczną znajdującą się w pliku Specyfikacja techniczna VDOS47_II_4_16.xlsx 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia: Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na dostarczeniu, montażu i pełnym uruchomieniu komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa przystosowana do pracy z cytostatykami według specyfikacji, w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00 

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i pełne uruchomienie komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa przystosowana do pracy z cytostatykami zgodnie z warunkami niniejszego zamówienia i specyfikacją techniczną znajdującą się w pliku Specyfikacja techniczna VDOS47_II_4_16.xlsx 

Kod CPV: 38000000-5 

Nazwa kodu CPV: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 

Dodatkowe przedmioty zamówienia: Nie dotyczy 

Harmonogram realizacji zamówienia: Do 30.09.2016 

Załączniki: Formularz ofertowy, Specyfikacja, Wzór umowy 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Oferent musi posiadać wymagane prawem uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia. Zamawiający oceni, czy Oferent spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza ofertowego. 

Wiedza i doświadczenie: 
Oferent musi potwierdzić, że posiada wiedzę i doświadczenie, do wykonania zamówienia, ponieważ prawidłowo wykonał lub wykonuje co najmniej 3 usługi w zakresie przedmiotowym i finansowym zbliżonym do przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający oceni, czy Oferent spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza ofertowego. 

Potencjał techniczny: 
Oferent musi posiadać odpowiedni potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy Oferent spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza ofertowego. 

Zasoby 
Oferent musi posiadać odpowiednie zasoby osobowe niezbędne do realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy Oferent spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza ofertowego. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 
Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający oceni, czy Oferent spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza ofertowego. 

Dodatkowe warunki: Dostawa do 30 września 2016 na adres: Helix Polska Sp. z o.o., Centrum Nowych Technologii CeNT I, Banacha 2c, 02-097 Warszawa. Pomieszczenia laboratorium znajdują się na piątym piętrze, jest winda. Dla dostaw gabarytowych - transport bezpośrednio z garażu (poziom -1) windą, możliwy dla samochodów o wysokości maksymalnie 2,15 cm. Dla wyższych – konieczność uwzględnienia transportu z samochodu, po pochylni, do garażu i windy. Dostawy możliwe w dni robocze w godzinach 9-15, po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym. 
Zamawiający wymaga podpisania umowy wg. załączonego wzoru. 


Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy: 
Stosownie wypełniony i podpisany Formularz ofertowy wraz z załącznikami według załączonego wzoru. 

Zamówienia uzupełniające: 
Dopuszcza się realizację zamówień uzupełniających o łącznej wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. 


Ocena oferty 

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji: 
Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Oferenta , którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów ze 100 możliwych do uzyskania, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu. Kryteria: Cena – waga 100% (maksymalnie 100 punktów), liczone wg. wzoru: C = (Cmin/C0) x 100, gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie, Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 – cena badanej oferty. 

Wykluczenia: Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. 


Zamawiający 
Helix Polska Sp. z o.o. 
Al. Solidarności 75/26 
00-090 Warszawa 
NIP 5252547574 
Nr telefonu: 022 554 3848, godz 10-15 

Adres do korespondencji: 
Helix Polska Sp. z o.o. 
Centrum Nowych Technologii CeNT I 
Banacha 2c 
02-097 Warszawa 

Tytuł projektu: ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47 

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-1645/15-00